Privacy en Cookie Statement

Laatst gewijzigd op 9 juni 2017.

© 2017 Hablar

1. Definities

In dit Privacy en Cookie Statement hebben de volgende begrippen met een beginhoofdletter de volgende betekenis:

 • Hablar: de vennootschap onder firma met de statutaire naam Hablar, gevestigd te Rotterdam en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 64876225. Onder Hablar vallen alle aan haar gelieerde vennootschappen.
 • Cookies: kleine tekstbestanden die een server naar een browser stuurt als de Producten en Diensten worden gebruikt. De cookies onthouden de gegevens die een Gebruiker invult voor een volgend bezoek, zodat de inhoud van de Producten en Diensten op de Gebruiker kan worden afgestemd en het niet nodig is dat Persoonsgegevens opnieuw worden ingevuld. Naast cookies worden vergelijkbare technieken gebruikt. Voorbeelden van vergelijkbare technieken zijn JavaScripts, tracking pixels en web beacons. Dit zijn technieken die er samen met cookies voor zorgen dat een systeem informatie kan verzamelen, deze kan opslaan en vervolgens kan versturen. In dit Privacy en Cookie Statement worden cookies en vergelijkbare technieken gezamenlijk aangeduid als ‘Cookies’.
 • Gebruikers: alle (potentiële) gebruikers, klanten of opdrachtgevers van de Producten en Diensten van Hablar. Hieronder vallen in dit Privacy en Cookie Statement ook de bezoekers van de Websites en ontvangers van de nieuwsbrief. De enkelvouds- en meervoudsvorm van het begrip ‘Gebruiker’ worden in dit Privacy en Cookie Statement door elkaar gebruikt.
 • Persoonsgegevens: alle gegevens over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit betekent dat informatie direct over een persoon gaat of indirect naar een persoon te herleiden is, ongeacht of de naam van die persoon bekend is. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn iemands naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, postcode in combinatie met een huisnummer en een cookie ID. Naast de hiervoor genoemde gegevens bestaan er bijzondere persoonsgegevens, zoals gegevens over iemands gezondheid, ras, godsdienst, strafrechtelijk verleden of seksuele leven. Ook een lidmaatschap van een vakvereniging en het burgerservicenummer (BSN) zijn bijzondere persoonsgegevens.
 • Privacy en Cookie Statement: dit Privacy en Cookie Statement van Hablar.
 • Producten en Diensten: alle Producten en/of Diensten die Hablar levert of verleent aan een Gebruiker. Op de Producten en Diensten zijn de algemene voorwaarden van Hablar van toepassing. Klik hier voor de algemene voorwaarden. Hablar behoudt zich het recht voor de Producten en Diensten te allen tijde aan te passen. Onder Producten en Diensten vallen ook alle Websites van Hablar.
 • Websites: alle websites waarvan Hablar eigenaar of domeinnaamhouder is, die Hablar op enige manier controleert of exploiteert, waaronder maar niet beperkt tot Hablar.nl.

2. Toepasselijkheid van het Privacy en Cookie Statement

In dit Privacy en Cookie Statement wordt beschreven op welke wijze en voor welke doeleinden de verwerking van Persoonsgegevens geschiedt. Dit Privacy en Cookie Statement is daarop van toepassing. Door de Producten en Diensten van Hablar te gebruiken, verklaart de Gebruiker dat hij dit Privacy en Cookie Statement heeft gelezen.

3. Hablar als verantwoordelijke

Hablar is verantwoordelijke voor het verwerken van Persoonsgegevens waarvan zij zelf het doel en de middelen vaststelt. Een voorbeeld hiervan is het verwerken van een e-mailadres van een Gebruiker om een nieuwsbrief te sturen. Hablar verstuurt alleen nieuwsbrieven aan Gebruikers die hebben geopteerd voor de nieuwsbrief.

4. Hablar als bewerker

Indien een Gebruiker als opdrachtgever van Hablar het doel en de middelen van de verwerking van de Persoonsgegevens van zijn klanten vaststelt, is de Gebruiker de verantwoordelijke voor verwerking van die Persoonsgegevens. Dit gebeurt in het kader van de Producten en Diensten van Hablar. Indien een bewerkersovereenkomst is gesloten, zal Hablar die Persoonsgegevens in opdracht van haar Gebruikers als bewerker verwerken.

5. Doelstellingen gegevensverwerking

Hablar verwerkt Persoonsgegevens in het kader van:

 1. Haar personeels- en salarisadministratie van medewerkers ten behoeve van onder meer (wettelijke) verplichtingen jegens het UWV en de Belastingdienst. Dit betreft een interne aangelegenheid van Hablar;
 2. Enig bezoek van de Gebruiker aan de Websites. Zie verder § 9 over Cookies;
 3. Een of meerdere verzoeken aan een vestiging van Hablar om informatie;
 4. Betalingsverkeer in verband met Producten en Diensten;
 5. Het aanmelden voor de nieuwsbrief van Hablar;
 6. Het informeren van Gebruikers van (nieuwe) Producten en Diensten of activiteiten die voor de Gebruikers interessant zouden kunnen zijn. Indien de Gebruiker hiertegen bezwaar heeft, kan hij contact opnemen met Hablar via info@hablar.nl;
 7. Het gebruik van bezoekgegevens van Gebruikers voor statistische analyses en rapportages in het kader van gedrag op de Websites. Onder bezoekgegevens vallen onder meer URL, IP-adres, browsertype en -taal, datum, tijd van het bezoek en gegevens met betrekking tot klik- of gebruiksgedrag. Zie verder § 8 over Cookies;
 8. Het analyseren en verbeteren van gebruik van de Websites; en/of
 9. Het bestellen of aanschaffen van overige Producten en Diensten.

De verstrekte Persoonsgegevens worden door Hablar uitsluitend verwerkt ten behoeve van de uitvoering van de Producten en Diensten en in het bijzonder voor het expliciete doel waarvoor deze Persoonsgegevens zijn verzameld, zoals hiervoor aangegeven.

6. Categorieën Persoonsgegevens

Op basis van artikel 5 worden de volgende Persoonsgegevens verwerkt:

 1. Om Producten en Diensten aan te schaffen of te bestellen, is de Gebruiker verplicht om voornaam, achternaam, adres, telefoonnummer en bankrekeningnummer te verstrekken.
 2. Bij een bezoek aan de Websites slaan de servers van Hablar of derden automatisch gegevens op. Zie verder § 8 over Cookies;
 3. Voor een verzoek om informatie en/of het aanmelden voor de digitale nieuwsbrief, verwerkt Hablar de voor dat doel door de Gebruiker verstrekte Persoonsgegevens, zoals naam, adres, telefoonnummer en/of e-mailadres;
 4. Voor uitbestedingsopdrachten waarbij een Gebruiker het verzenden van nieuwsbrieven uitbesteedt aan Hablar, verwerkt Hablar bestanden waarin Persoonsgegevens van klanten en/of leads staan vermeld, zoals naam, adres, telefoonnummers en/of e-mailadressen. De Persoonsgegevens kunnen behalve analoog ook digitaal worden verwerkt. Hablar zal deze Persoonsgegevens verwerken als bewerker in opdracht van de Gebruiker;
 5. Om een persoonlijk account aan te maken voor de Websites, dient een Gebruiker zijn voornaam, achternaam, e-mailadres en bedrijfsnaam te verstrekken. Gebruikersnaam en wachtwoord worden verstrekt door Hablar. Gebruiker kan er vervolgens zelf voor kiezen het wachtwoord te wijzigen; en
 6. Hablar zal alleen bijzondere Persoonsgegevens verwerken als zij daarvoor voorafgaande expliciete toestemming heeft ontvangen van betreffende Gebruikers.

7. Minderjarigen

Indien de Gebruiker jonger is dan 16 jaar, heeft de Gebruiker toestemming van zijn of haar ouder(s) of voogd(en) nodig om de Persoonsgegevens te verstrekken aan Hablar. Hablar zal in dat geval altijd vragen om toestemming van ouder(s) of voogd(en). De ouder(s) of voogd(en) kunnen altijd de aan Hablar verstrekte gegevens (laten) aanpassen, afschermen of verwijderen.

8. Doorgifte aan derden

Slechts de personen die door Hablar zijn geautoriseerd om Persoonsgegevens te beveiligen, IT-onderhoudswerkzaamheden uit te voeren of anderszins te verwerken hebben toegang tot de Persoonsgegevens van Gebruikers. Voor het overige zal Hablar de Persoonsgegevens van de Gebruikers alleen aan derden doorgeven indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de dienstverlening van Hablar, op grond van een wettelijk voorschrift of in een noodgeval voor zover dat naar het redelijke oordeel van Hablar in het belang van haar Gebruikers is.

Indien Hablar voor de in dit Privacy en Cookie Statement genoemde doeleinden een bewerker inschakelt of zelf als bewerker optreedt, zal Hablar met deze partijen een bewerkersovereenkomst sluiten ter zake van onder meer vertrouwelijkheid en passende technische en organisatorische maatregelen om de Persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

9. Cookies

Hablar maakt gebruik van Cookies voor onder meer analyse en verbetering van het gebruik van de Websites, haar dienstverlening, het afhandelen van informatieverzoeken, het afhandelen van bestellingen, reclame door te adverteren op de Websites, reclame door te adverteren op derde websites.

Verwerking van Persoonsgegevens

Doordat Hablar Cookies mede gebruikt om gegevens over het gebruik van de Websites te verzamelen, te combineren of te analyseren om de Gebruiker beter of anders te behandelen, verwerkt Hablar Persoonsgegevens. Door bij te houden welke pagina’s of onderdelen van de Websites de Gebruiker bezoekt, bouwt Hablar namelijk een profiel op van het online gedrag van de Gebruiker. Dit profiel wordt gekoppeld aan de (gebruikers)naam van de Gebruiker. Op iedere verwerking van Persoonsgegevens is het beleid omtrent het verwerken van Persoonsgegevens van toepassing (zie hiervoor onder § 1 t/m 8).

Geen toestemming vereist

Voor het gebruik van (i) Cookies met als uitsluitend doel de communicatie over internet uit te voeren, (ii) Cookies die strikt noodzakelijk zijn om onze diensten aan de Gebruiker te kunnen leveren (‘Functionele Cookies’), of (iii) Cookies voor analytische doeleinden die geen of geringe invloed hebben op de privacy van de Gebruiker, heeft Hablar geen voorafgaande toestemming nodig van de Gebruiker. Deze Cookies kunnen niet worden uitgeschakeld.

Toestemming vereist op basis van cookiebanner

Voor alle overige Cookies die Hablar gebruikt – en die dus niet vallen onder het kopje hiervoor – vraagt Hablar toestemming aan de Gebruiker vóórdat de Cookies worden geplaatst. Dit is wettelijk verplicht. Deze toestemming kan de Gebruiker geven op basis van de cookiebanner op de Websites. Als de Gebruiker doorgaat met gebruik van de Websites nadat de cookiebanner in beeld is verschenen, betekent dit dat de Gebruiker akkoord is gegaan met het plaatsen van Cookies. Als de Gebruiker niet akkoord gaat met het plaatsen van Cookies, kan de Gebruiker een duidelijke keuze maken om naar een ander platform of andere website te gaan met een vergelijkbare inhoud. Ook kan de Gebruiker na elk bezoek aan de Websites de Cookies verwijderen uit zijn browser.

Functionele Cookies

Functionele Cookies zorgen ervoor dat Websites correct functioneren. Denk aan functionaliteiten als het tijdelijk opslaan van informatie tijdens sessies. Hierdoor hoeft de Gebruiker niet een formulier opnieuw in te vullen als hij een pagina herlaadt of niet alle velden in één keer juist invult.

Tracking en Analytische Cookies

Hablar maakt gebruik van Cookies om de Gebruiker te identificeren en op grond daarvan te volgen, om het gebruik van de Websites  te onderzoeken, om statistieken te maken en om de Websites te verbeteren (‘Tracking en Analytische Cookies’). Dit geeft Hablar een beter inzicht op welke wijze de Websites worden bezocht. Ook meet Hablar welke onderdelen van de Websites het meest interessant gevonden worden. Op deze manier zorgt Hablar ervoor dat de Websites optimaal werken.

Hablar genereert statistieken over bezoeken aan de Websites. Dit gebeurt met een daarvoor bedoeld webanalyse systeem. Hablar maakt gebruik van Google Analytics. Hablar heeft de functie om het IP-adres van de bezoeker binnen Google Analytics te anonimiseren toegepast. Hierbij worden het laatste octet van het IP-adres geanonimiseerd. Dit zijn de laatste drie cijfers van het IP-adres. Dit gebeurt voordat het IP-adres door Google Inc. wordt opgeslagen. Google Inc. kan deze informatie aan derden verschaffen indien zij hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Hablar heeft met Google Inc. een bewerkersovereenkomst gesloten. De informatie wordt overgebracht naar en opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google Inc. heeft zich aangesloten bij het EU/VS Privacyshield. Hoewel de juridische status hiervan niet duidelijk is, is mogelijk sprake van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van Persoonsgegevens. Hablar is niet verantwoordelijk voor het handelen of nalaten van Google Inc. en sluit alle aansprakelijkheid hieromtrent uit.

Onder meer de volgende gegevens worden door middel van Tracking en Analytische Cookies in Google Analytics opgeslagen:

 1. Wanneer en hoe lang de Gebruiker de Websites bezoekt of gebruikt;
 2. Of de Gebruiker functionaliteiten gebruikt van de Websites, zoals het plaatsen van een order voor Producten en Diensten; en
 3. Welke pagina’s of onderdelen de Gebruiker bezoekt op de Websites en welke schermen de Gebruiker van de Websites bekijkt.

Waar gebruikt Hablar Tracking en Analytische Cookies voor?

 1. Voor het bijhouden van het aantal bezoekers op de Websites;
 2. Voor het meten van de tijdsduur die elke Gebruiker doorbrengt op de Websites;
 3. Voor het bepalen van de volgorde waarin een Gebruiker de verschillende pagina's van de Websites bezoekt;
 4. Om te beoordelen welke delen van de Websites aanpassing behoeven;
 5. Om te bekijken uit welke landen of provincies Gebruikers komen;
 6. Meten effectiviteit van Adwords of social media campagnes via campagne bronnen. Dit gebeurt op basis van een unieke URL gedaan in e-mail, adwords of sociale media campagnes en wordt vervolgens doorgegeven aan Google Analytics; en
 7. Voor het optimaliseren van de Websites in het algemeen.

Als de Gebruiker bezwaar heeft tegen Tracking en Analytische Cookies, kan hij deze uitzetten door de Google Analytics Opt-out Browser Add-on te installeren.

Social Media Cookies

Hablar maakt gebruikt van Cookies waarmee de Gebruiker informatie op de Websites kan delen via social media. Dit gebeurt op basis van social media cookies die worden geplaatst door derde partijen, zoals Facebook en Twitter (‘Social Media Cookies’). Hierbij wordt de Gebruiker doorgeleid naar Facebook. Voor het gebruik van de Social Media Cookies van Facebook verwijst Hablar naar de informatie hierover op de website van Facebook. Deze informatie kan regelmatig wijzigen zonder dat Hablar daar enige invloed op heeft. Hiervoor is Hablar noch verantwoordelijk, noch aansprakelijk.

Hablar maakt eveneens gebruik van social plug-in tracking Cookies. Dit zijn Cookies die worden geplaatst door de enkele aanwezigheid van de Facebook social media button op de Websites, zelfs zonder dat gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid van doorlinken naar de website van Facebook en Twitter.

Advertentiecookies die Hablar plaatst op Websites

Hablar gebruikt Cookies die bijhouden hoeveel en welke advertenties de Gebruiker ziet op de Websites. Dit doet Hablar om de Gebruiker zo relevant mogelijke aanbiedingen te kunnen doen. Hierbij gaat het om advertenties die Hablar plaatst op de Websites. Daarbij combineert Hablar de kenmerken van online surf-, zoek-, en koopgedrag van de Gebruiker om hem aanbiedingen te doen en advertenties te tonen die zijn afgestemd op kenmerken van de Gebruiker. De Advertentiecookies maken het mogelijk dat Hablar:

 1. Kan bijhouden welke advertenties de Gebruiker heeft gezien;
 2. Kan voorkomen dat de Gebruiker steeds dezelfde advertenties te zien krijgt;
 3. Kan bijhouden of de Gebruiker op de advertenties klikt;
 4. Kan bijhouden of de Gebruiker bestellingen plaatst nadat de Gebruiker een advertentie heeft gezien of hierop heeft geklikt;
 5. De kenmerken van het online surf-, zoek- en koopgedrag van de Gebruiker met elkaar kan combineren; en
 6. Door het combineren van de hiervoor genoemde kenmerken advertentieinteresses kan vaststellen en de advertenties die Hablar aan de Gebruiker toont op de Websites of op derde websites (zie hierna) hierop kan afstemmen;

Advertentiecookies die Hablar plaatst op derde websites

Hablar plaatst advertenties en advertentiecookies op derde websites. Die advertentiecookies maken het mogelijk dat Hablar:

 1. Kan bijhouden hoeveel bezoekers op de advertentie klikken;
 2. Kan bijhouden hoeveel bestellingen plaatsvinden via de advertenties;
 3. Kan bijhouden voor welke waarde de Gebruiker een bestelling heeft geplaatst via die advertenties;
 4. Kan bijhouden welke voorkeuren de Gebruiker heeft;
 5. De verkregen informatie gebruikt om advertenties bij derden aan te passen; en
 6. Op basis van gedrag van de Gebruiker meer relevante advertenties aan de Gebruiker te tonen op social media, zoals Facebook en Twitter.

Advertentiecookies van derden op Websites

Hablar stelt derden in staat om de Gebruiker advertenties te tonen op basis van de hiervoor genoemde kenmerken. Zo zijn er mediabureaus en advertentienetwerken die advertenties (laten) plaatsen op de Websites van Hablar. Dit kunnen zij doen als tussenpersoon tussen enerzijds de eigenaren van websites en anderzijds de adverteerders. Voor de Cookies die derden voor advertentiedoeleinden plaatsen, verwijst Hablar de Gebruiker naar de privacy en cookie statements op de websites van deze derden. Aangezien de privacy en cookie statements van derden regelmatig kunnen wijzigen, raadt Hablar de Gebruiker aan deze regelmatig te raadplegen. Hiervoor is Hablar noch verantwoordelijk, noch aansprakelijk. De advertentiecookies maken het mogelijk dat derden via Hablar:

 1. Op de Websites advertenties en aanbiedingen aan de Gebruiker kunnen tonen op basis van interesses en gecombineerde kenmerken; en
 2. Op basis van social mediagebruik van de Gebruiker meer relevante advertenties aan de Gebruiker kunnen tonen.

Derden die zelf gegevens verzamelen

Het is ook mogelijk dat derden, zoals mediabureaus en advertentienetwerken, niet fungeren als tussenpersoon (zie hiervoor), maar zelf Persoonsgegevens verzamelen. Dit doen zij om profielen op te bouwen op basis van gedrag van Gebruikers over alle websites waar deze mediabureaus en advertentienetwerken advertentieruimte inkopen. Deze profielen worden vervolgens aan adverteerders verkocht om op te (re)targeten, waardoor mediabureaus en advertentienetwerken voor eigen doeleinden informatie verzamelen en Persoonsgegevens verwerken. Hiervoor is Hablar noch verantwoordelijk, noch aansprakelijk.

Combineren en analyseren van advertentiecookies

De informatie uit alle hiervoor genoemde advertentiecookies kan Hablar met elkaar combineren om analyses uit te voeren. Zo zijn Google AdWords en Google Search Console  gekoppeld  aan Google Analytics. DoubleClick en Google Analytics zijn echter op dit moment nog niet aan elkaar gekoppeld.

In- en uitschakelen Cookies; instellingen

Meer informatie over het in- en uitschakelen van Cookies is te vinden in de Help-functie van de browser. Sommige functies op de Websites werken mogelijk niet meer indien een computer geen Cookies kan ontvangen. Indien een Gebruiker hierover meer informatie wil hebben, kan hij contact opnemen via info@hablar.nl.

Let erop dat de instellingen apart voor elke browser en computer moeten worden aangepast. Als de Gebruiker de Cookies van specifieke partijen wil uitzetten, dan kan dat via http://www.youronlinechoices.com/.

Overzicht van gebruikte Cookies

Hieronder volgt een overzicht van de Cookies die Hablar gebruikt:

Cookiemelding

Soort: Functionele Cookies

Doel: Onthouden of Gebruiker cookiebanner wel of niet gesloten heeft, zodat deze niet telkens weergegeven wordt.

Bewaartijd: Maximaal 1 jaar

Google Analytics

Soort: Analyse en Tracking Cookies

Doel: Meten hoe Gebruiker Websites van Hablar gebruikt en hoe Gebruiker Hablar heeft gevonden. Met deze informatie kan Hablar Websites verbeteren.

Bewaartijd: Maximaal 2 jaar

Facebook

Soort: Advertentiecookies

Doel: Op basis van gedrag relevante advertenties tonen op Facebook.

Bewaartijd: Maximaal 2 jaar

Google Analytics remarketing

Soort: Advertentiecookies

Doel: Op basis van gedrag aanbiedingen laten zien waarin Gebruiker mogelijk geïnteresseerd is.

Bewaartijd: Maximaal 2 jaar

Twitter

Soort: Advertentiecookies

Doel: Op basis van bezoekgedrag relevante advertenties tonen op Twitter.

Bewaartijd: Maximaal 2 jaar

DoubleClick

Soort: Advertentiecookies

Doel: Op basis van bezoekgedrag relevante advertenties tonen op derde websites.

Bewaartijd: Maximaal 1,5 jaar

Hablar-sessie

Soort: Functionele Cookies

Doel: Tijdelijk informatie van sessie van Gebruiker opslaan.

Bewaartijd: Verwijdering vindt plaats na afloop van de sessie

Zoho SalesIQ

Soort: Analyse en Tracking Cookies

Doel: Dit is de live chat functie op de website en registreert van chat Gebruikers welke pagina’s ze bezoeken om zo een relevant gesprek aan te gaan.

Bewaartijd: Maximaal 2 jaar

10. Websites van derden

Op de Websites kunnen links naar websites van derden zijn opgenomen. Wanneer Gebruikers deze websites van derden bezoeken, zijn de privacy en cookie statements van deze derden van toepassing. Hablar is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop door derden met Persoonsgegevens van Gebruikers wordt omgegaan of voor de Cookies die worden gebruikt door derden. Hablar sluit alle aansprakelijkheid hieromtrent uit.

11. Inzage en correctie

De Gebruiker heeft het recht om de door Hablar verwerkte Persoonsgegevens in te zien, aan te passen, aan te vullen, af te schermen of te (doen) verwijderen. Een Gebruiker kan hiertoe een verzoek doen aan Hablar via info@hablar.nl. Ter identificatie verzoekt Hablar aan de Gebruiker om een kopie van een geldig legitimatiebewijs te verstrekken. Daarbij kunnen bijzondere persoonsgegevens, zoals een portretfoto en BSN-nummer, worden afgeschermd. De kopie van het legitimatiebewijs zal Hablar onmiddellijk verwijderen na legitimatie.

12. Nieuwsbrief

Gebruikers kunnen zich te allen tijde afmelden van de nieuwsbrief van Hablar door onderaan de nieuwsbrief op ‘afmelden’ te klikken of een e-mail te zenden aan info@hablar.nl.

13. Bewaartermijnen

Hablar bewaart Persoonsgegevens van de Gebruikers niet langer dan noodzakelijk voor de uitvoering van haar dienstverlening, tenzij Hablar op grond van de wet verplicht is Persoonsgegevens langer te bewaren. Voor de bewaartermijnen van de Cookies verwijst Hablar naar het schema hiervoor.

14. Beveiliging

Hablar heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de Persoonsgegevens van Gebruikers te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen betreffen onder meer opslag van gegevens in een beveiligde database met versleutelde wachtwoorden en beveiligde backups, toegang tot de eigen gegevens via een persoonlijk account door een unieke gebruikersnaam en wachtwoord en betaling(sopdracht)en aan Hablar via een encryptie-protocol (SSL, TLS of vergelijkbaar). Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico's die de verwerking en de aard van te beschermen gegevens met zich meebrengen. De maatregelen zijn er ook op gericht onnodige verzameling en verdere verwerking van Persoonsgegevens te voorkomen. Ondanks het feit dat Hablar alle mogelijke beveiligingsmaatregelen heeft genomen en zal blijven nemen, zijn aan de verwerking van Persoonsgegevens via het internet risico’s verbonden, die inherent zijn aan het internetgebruik in het maatschappelijk verkeer.

15. Datalekken

Indien sprake is van een datalek zal Hablar dit conform de Wet meldplicht datalekken melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens en in voorkomend geval aan de betrokkenen van wie Persoonsgegevens zijn gelekt. Mocht een Gebruiker een (mogelijk) beveiligings- of datalek aantreffen op de Websites, dient hij dit onmiddellijk te melden door een e-mail te sturen aan info@hablar.nl of te bellen naar 010 31 05 300.

16. Wijzigingen

Hablar behoudt zich het recht voor dit Privacy en Cookie Statement te allen tijde te wijzigen. Hablar adviseert Gebruikers dit Privacy en Cookie Statement regelmatig te controleren. Voortdurend gebruik van de Producten en Diensten houdt in dat Gebruiker het gewijzigde Privacy en Cookie Statement heeft gelezen.

17. Algemene melding bij Autoriteit Persoonsgegevens

Hablar is op basis van de combinaties van verwerkingen vrijgesteld van melding bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

18. Contact

In geval van vragen, suggesties of klachten over dit Privacy en Cookie Statement of andere aspecten van de dienstverlening van Hablar, kan de Gerbuiker contact opnemen met Hablar via info@hablar.nl of per brief aan Lloydstraat 11A te (3024 EA) Rotterdam.